Over 50 tinten groen Assendorp


Wie zijn wij?

Over 50 tinten groen Assendorp

Assendorp is een wijk met karakter. Om dat zo te houden hebben bewoners het initiatief genomen om de huizen te isoleren, energie te besparen, de wijk groener te maken en mobiliteit te verduurzamen. 

50 tinten groen Assendorp is een stichting met als doelstelling het stimuleren, adviseren en begeleiden van bewoners van Assendorp bij het nemen van maatregelen die de duurzaamheid van de wijk bevorderen. Verduurzaming is op veel terreinen mogelijk en daarom is er gekozen voor de naam 50 tinten groen Assendorp. Onze activiteiten richten zich op o.a. energiebesparende maatregelen, vergroening van huizen en straten maar ook het delen van auto’s en composteren van GFT afval. Daarnaast vertellen we verhalen en geven we informatie over verduurzaming om bewoners te betrekken, enthousiast te maken en om plezier te hebben met het verduurzamen. We zijn steeds bezig om de netwerken en sociale samenhang in de wijk te versterken. We blijven leren over wat er mogelijk is en werken daarvoor ook samen met andere initiatieven in de stad.

 

Hoe werken wij?

We organiseren acties en ontmoetingen voor en door bewoners met als doel de verduurzaming van de wijk Assendorp.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Onafhankelijk blijven is een van de belangrijkste pijlers. Eventueel ontvangen subsidies worden gebruikt om activiteiten met bewoners voor bewoners te organiseren. Bedongen kortingen komen ten goede aan de bewoners zelf: ze betalen een lagere prijs. 

Wij zijn geen handelsonderneming. We adviseren en ondersteunen bewoners met collectieve inkoopacties. Bij sommige acties geeft de bewoner zelf opdracht aan een uitvoerder, zoals de zonnepanelenactie. Bij andere acties geeft 50 tinten groen Assendorp een opdracht tot aankoop of uitvoering na goedkeuring van de betrokken bewoners. Een voorbeeld is de groene daken. Bij elke actie maken we duidelijk hoe de verantwoordelijkheden liggen en wat de rolverdeling is. 

Bij acties kiest een groep initiatiefnemers uit de wijk een of meerdere aanbieders. Op basis van ervaringen maken ze een groslijst van bedrijven. Ze vergelijken het aanbod op basis van criteria die ze met elkaar opstellen. We zijn transparant over deze criteria. Veel gebruikte criteria zijn: lokaal of regionaal bedrijf; een duurzaam product en bedrijfsproces; een bewonersvriendelijke en goede service; een scherpe prijs. Als bewoners tevreden zijn over het aanbod en de samenwerking goed bevalt, blijven we met deze bedrijven werken. Feedback van bewoners is altijd welkom.  Als mensen de criteria willen ontvangen en ze staan niet op de website, kunnen ze die bij ons opvragen. 

Bij klachten over het aanbod of product vragen we bewoners zelf contact op te nemen met het bedrijf, omdat ze zelf de opdrachtgever zijn.  We willen vragen om ons daarvan op de hoogte te houden. Zo nodig kunnen wij het bedrijf ook aanspreken. In het uiterste geval kunnen we als stichting de samenwerking stop zetten.

Bewoners zijn altijd vrij een eigen, andere aanbieder te kiezen. Ze kunnen daarbij onze informatie gebruiken om een afweging te maken. De stichting heeft geen financieel belang om voor bepaalde partijen te kiezen. Het maakt ons niet uit bij wie of hoe men het regelt. Wij vinden het belangrijk dat bewoners aan de slag gaan met duurzame verbeteracties en maatregelen, omdat er zo een steeds mooiere wijk ontstaat voor ons allemaal. 

We zullen altijd blijven waken over onze onafhankelijkheid en staan open voor suggesties en kritische vragen.

 

Organisatie van de stichting

De stichting bestaat uit vrijwilligers onder te verdelen in initiatiefnemers, straatambassadeurs en een faciliterend bestuur die zich samen willen inzetten voor het ideaal om te verduurzamen. 

1. Initiatiefnemers

Ons idee is dat de projecten en acties vanuit de bewoners zelf komen. Ons platform kan worden gebruikt om deze initiatieven te ondersteunen, nieuwe acties te starten en breed in de wijk en stad te verspreiden. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk betrokkenheid van bewoners in alle acties en projecten.

Er is een kern van actieve initiatiefnemers die zich inzetten voor de projecten. Actieve bewoners komen geregeld bij elkaar in een kerngroep om de plannen en voortgang te bespreken. Deze kerngroep is flexibel. Initiatiefnemers komen erbij wanneer ze het voortouw nemen in een actie en gaan ook weer uit de groep gaan als de actie afgelopen is.

2. Straatambassadeurs

Er zijn straatambassadeurs die hun buren op de hoogte houden van acties en signalen uit de buurt opvangen. Met elkaar bepalen bewoners welke acties of projecten opgezet worden en zorgen ze voor de organisatie en uitvoering. Zo hebben we een netwerk van Assendorpers die elkaar informeren over de acties die op de planning staan en oppikken wat er leeft in de wijk. We kunnen zo eenvoudig de initiatieven bij onze bewoners op een persoonlijke manier onder de aandacht brengen. 

3. Bestuur

Onderdeel van de stichting is een functioneel, faciliterend, divers en vrijwillig bestuur om te zorgen dat de basis in orde is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een penningmeester om subsidiestromen bij de bewoners of initiatiefnemers terecht te laten komen. Het bestuur bewaakt formeel de doelstelling en de onafhankelijkheid van de stichting en tevens het correct besteden van subsidie gelden. Het bestuur heeft zelf geen leidende rol in de koers die we met elkaar varen zolang deze binnen de doelstelling van de stichting past zoals opgenomen in de oprichtingsakte. Deze doelstelling is het stimuleren, adviseren en begeleiden van bewoners van Assendorp bij het nemen van maatregelen die de duurzaamheid van de wijk bevorderen. Het bestuur functioneert op de achtergrond. We willen een stichting zijn die breed gedragen wordt door de bewoners en dienend zijn aan alle acties die worden ondernomen. Er wordt niet vanuit provincie of gemeente gestuurd op wat wij moeten doen als stichting. Het bestuur legt 1 keer per jaar verantwoording af aan de wijk over de activiteiten en geldstromen.  

Betaalde krachten

Bij sommige acties en activiteiten maken subsidies het mogelijk om mensen in te huren. Zij  kunnen bewoners helpen met inhoudelijke expertise over energiebesparing, vergroening, waterberging, mobiliteit, communicatie en participatie processen. Daarnaast werken we samen met medewerkers van de gemeente, Travers en andere organisaties aan de doelstellingen van 50 tinten groen Assendorp. We hebben als stichting geen liggende gelden of andere geldstromen. Geld is een middel en geen doel op zich. 

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen: 

 • Maarten Epema, voorzitter
 • Dirk Pieter Halbesma, vice voorzitter
 • Ulrike Mülders, secretaris
 • Karen Akse, secretaris
 • Joost Vlot, penningmeester
 • Edgar van Perlo, penningmeester
 • Adriaan Mosterman, algemeen bestuurder

Bestuursfuncties kunnen wisselen over tijd. Als u vragen heeft of interesse in een bestuursfunctie, kunt u contact opnemen met het bestuur via: bestuur@50tintengroenassendorp.nl


Contact


Wie zijn wij?

Contact:
Wil je meedoen, straatambassadeur worden of heb je vragen? 
Neem dan contact op met de straatambassadeur uit jouw straat.
Of stuur ons een mail: welkom@50tintengroenassendorp.nl

 

 

Deze website draait op groene stroom!

 

Website:
Arnoud Luiten
Email: a_luiten@hotmail.com

Groen&Water:
Adriaan Mosterman 

Email: adriaan@mosterman.net
Mobiel:  06-466 26 676

Wijkaanpak isolatie, besparing en duurzame energie:
Kirsten Notten
Email: kirsten.notten@energiesamen.nu
Mobiel:  06-249 88 059

Mobiliteitsmakelaar:
Arjan Broer 
Email: a.broer@heelbreed.nl
Mobiel:
06-148 01 303

Wij zijn ook actief op:

Facebook: https://www.facebook.com/50tintengroenAssendorp/
Instagram: https://www.instagram.com/50tintengroenAssendorp/


Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten van 50 tinten groen!

 
Image
 

Welke straten zijn al actief?
Hoe het begon...


Het begon met het afgraven van vervuilde grond in de Seringenstraat. De bewoners en gemeente grepen dat meteen aan om de straat te vergroenen met geveltuintjes en groene daken en voor waterberging te zorgen met regentonnen en waterschuttingen. Dat was 2017.

Dat inspireerde buren en bekenden uit de Sallandstraat en Eendrachtstraat om ook geveltuintjes aan te leggen en op een enkele parkeerplek bomen te planten. Klimaat Actief Assendorp was geboren. Tegelijkertijd begonnen mensen zonnepanelen te leggen en hun huis drastisch te isoleren. Ze wilden de buren helpen om dat ook te doen. Met de Zwolse energiecoöperatie Blauwvinger Energie zijn ze, onder de naam 50 tinten groen Assendorp, begonnen met een collectieve wijkaanpak voor verduurzaming van de huizen. De Verenigingsstraat, Ten Oeverstraat en Hortensiastraat sloten aan.

 De Seringenstraat werd in de zomer van 2018 leefstraat, en had 6 weken een autovrije straat. Ondertussen had de gemeente onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in de wijk. En stelde een mobiliteitsmakelaar aan om duurzame mobiliteit te regelen, bv met elektrische deelauto’s, op afstand parkeren en elektrische bakfietsen. 

 Nu werken de projecten rond groen, water, verduurzamen huizen, warmte en mobiliteit samen onder de naam: 50 tinten groen Assendorp. Het project is volop in ontwikkeling. Er zijn nog vele andere groene, klimaatvriendelijke acties mogelijk en er zijn nog meer straten die mee kunnen doen. Schroom niet om contact op te nemen.


Word Straatambassadeur!


Wat?

50 tinten groen Assendorp werkt met Straatambassadeurs. Zij houden de vinger aan de straat-pols en functioneren als het aanspreekpunt van hun straat. Ook introduceren ze nieuwe 50 tinten groen acties en helpen bij de coördinatie van activiteiten. Medio 2020 staat de teller op 35 straatambassadeurs met gemiddeld 50 huizen per straat. Zij bedienen dus 1750 huishoudens. 

Waarom?

Het project 50 tinten groen is ontstaan vanuit actieve,  “groene” bewoners uit onder andere de Seringenstraat, Eendrachtstraat en Sallandstraat. Deze mensen wisten hun buren te mobiliseren om geveltuintjes aan te leggen en in de zomer een leefstraat te worden. Zij waren de eerste straatambassadeurs. Vervolgens hebben we via meer actieve bewoners in de wijk een zonnepanelen actie opgezet. Dit werkte goed omdat de informatie en uitnodigingen van bekende mensen kwam. De drempel om mee te doen wordt zo laag en het vertrouwen in de wijk groeit. Sindsdien werken we met straatambassadeurs om contact te houden in onze geliefde buurt en acties te organiseren.

Doe ook mee!

Niet alle straten hebben een ambassadeur, dus doe ook mee, want samen zorgen wij voor een leefbaardere buurt! Wat je nodig hebt, is een passie voor groen en verduurzaming, goed contact met je buren en een portie humor en geduld. Als ambassadeur deel je informatie over onze acties. In 3 jaar is het aantal straatambassadeurs van 3 naar 35 gegroeid. De straatambassadeurs zijn het hart van 50 tinten groen Assendorp. Doe mee en meld je bij ons aan via:  welkom@50tintengroenassendorp.nl

Hoeveel tijd kost dit?

De straatambassadeurs komen maximaal 2 keer per jaar bij elkaar om over hun activiteiten te vertellen, tips en hulp te krijgen, hun wensen in te brengen en nieuwe ideeën op te doen. Als je het leuk vindt, kun je buurtactiviteiten organiseren, door bijvoorbeeld geveltuintjes aan te leggen, regentonnen te plaatsen of een warme burendag om simpel te besparen te organiseren. Het belangrijkste voor ons is dat je onze contactpersoon voor jouw straat bent. Niets is verplicht. Je kunt zelf bepalen wat je verder nog wilt doen voor een leefbaardere buurt. Naast de tijd die je zelf wilt geven, vragen wij gemiddeld 15 minuten van jouw tijd per maand. 

Tips & tricks

 • Veel ambassadeurs maken gebruik van een straatapp, een handig middel om contact in de straat te maken en houden. Als jouw straat deze app nog niet heeft, kun je een actie of gezamenlijke BBQ gebruiken om deze appgroep op te starten.
 • Als je iets wilt organiseren, begin dan met een laagdrempelige activiteit die de buurt bij elkaar brengt. 
 • Het proces (ontmoeting) is net zo belangrijk als het resultaat
 • Bevraag je mede-ambassadeurs 
 • Laat mensen meedenken en benut de aanwezige man/vrouwkracht
 • Vier de successen

Subsidie?

Straatambassadeurs werken op vrijwillige basis. Het project 50 tinten groen stelt soms materiaal ter beschikking, bijvoorbeeld CV inregelkits of materiala om simpel te besparen zoals tochtstrips en radiatorfolie. Als ambassadeurs kun je subsidie aanvragen voor activiteiten, bijvoorbeeld bij het Oranje Fonds voor NLDoet en Burendag. Ook de gemeente Zwolle heeft verschillende potjes voor buurtinitiatieven. Als je behoefte hebt aan subsidie voor materiaal of onkosten en je komt er zelf niet uit, laat het ons weten.

Links

Meer weten?

Neem contact op met Kirsten Notten
Email: welkom@50tintengroenassendorp.nl
Mobiel: 06-24988059


Vlieg met ons mee naar een groen en duurzaam Assendorp!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie ondersteunt dit project?


 

Dit project is financieel mogelijk dankzij:
Gemeente Zwolle, provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het project krijgt ondersteuning van:
de Zwolse energiecoöperatie Blauwvinger Energie, het energieloket Verbeter & Bespaar, Buurkracht.

We werken samen met:
De Assendorper, Windesheim Honours CollegePrivacyverklaring 50 Tinten Groen Assendorp


Wij van 50 Tinten Groen Assendorp (kvk 77437578)  ontvangen diverse gegevens van mensen die contact met ons opnemen via onze website, maar natuurlijk ook van iedereen die zich bij ons inschrijft voor acties, offertes en informatie avonden. Op deze pagina leggen wij je uit welke gegevens we van je verwerken en waarvoor en hoe wij je gegevens gebruiken.

Gegevens bij opvragen informatie

Als je contact met ons opneemt via een contactformulier op onze website voor een actie, een offerte, of een informatieavond dan gebruiken wij je gegevens [naam, e-mailadres, adres en eventueel telefoonnummer] om contact met jou op te nemen voor die specifieke actie of om je vraag of opmerking te beantwoorden. Jouw gegevens worden voor geen verdere doeleinden gebruikt tenzij wij expliciet vooraf vermelden dat wij samenwerken met een externe partner.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor de actie, offerte of informatieavond waar je je voor aanmeldt. Mochten wij samenwerken met een externe partner dan vermelden wij dat er expliciet bij. 50 Tinten Groen Assendorp garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Van abonnees op de nieuwsbrief worden uitsluitend naam en emailadres bewaard. 50 Tga verzendt zelf de nieuwsbrief; hiervoor wordt geen externe partij ingeschakeld.

Wie geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kan  zich onderaan de nieuwsbrief uitschrijven. Je gegevens worden dan uit de database voor de nieuwsbrief verwijderd.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Het staat je vrij om op elk gewenste moment een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen. 

Kan ik inzien welke gegevens 50 Tinten Groen Assendorp van mij heeft?

Je kunt op elk gewenste moment je gegevens bij ons opvragen, om in te zien welke gegevens wij van jou bewaren. Het staat je vrij om een correctie of verwijdering van gegevens te eisen. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Contact met ons opnemen kan via welkom@50tintengroenassendorp.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies