Groene renovatie Sallandsweide uit de startblokken

Dinsdag 6 juni kwamen we bij elkaar in de Enk op het Assendorperplein. We kijken terug op een geslaagde avond. We deelden waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar we naartoe onderweg zijn. Dit deden we aan de hand van succesverhalen uit andere delen van het land. We zagen hoe buurtinitiatieven van lokale verduurzamingsideeën zijn gekomen tot concrete initiatieven. 

Hier gaan we voor: onze huizen verkoelen in de zomer, verwarmen in de winter, waterberging, minder ‘blik’ door en langs de straten en meer ruimte voor natuur en mens!

Plan van aanpak
Het plan van aanpak ‘de groene renovatie Sallandweide’ werd gepresenteerd. Concreet bestaat deze uit twee sporen. 1) Warmtenet en 2) Groen, Water en Mobiliteit. In groepjes hebben we besproken welke concrete uitgangspunten voor onze wijk van belang zijn.

  1. Iedereen moet mee kunnen doen (financieel, qua ruimte, warmte, isoleren)
  2. Het moet betaalbaar zijn
  3. Zoveel mogelijk CO2 besparen
  4. Eigenaarschap en zeggenschap bij bewoners
  5. We doen het samen
  6. Gebouw/huis verduurzamen onderdeel van het proces
  7. Zo min mogelijk ruimte voor ‘techniek’ in de woning.

Het eerste spoor: warmtenet Sallandseweide
De ideeën voor het warmtenet laten we uitwerken door een adviesbureau. Welke mogelijkheden hebben we in onze wijk, hoe ziet dat er dan concreet uit, zijn er risico’s aan verbonden, wat kost het allemaal en levert het ons ook iets op? Een aantal buren/bewoners uit de wijk vormen gezamenlijk de werkgroep ‘warmte’, zij zullen dit verder gaan uitwerken en voor de zomer verwachten we de eerste resultaten terug te hebben.

Het tweede spoor: groen, water en mobiliteit
Dit spoor wordt de komende periode door andere buren/bewoners uit de wijk opgepakt. Vanuit de gemeente krijgen we inhoudelijk hulp en is er ruimte om mee te denken. Willen we straten ‘dood laten lopen’, willen we eenrichtingsverkeer in bepaalde straten waardoor er meer ruimte komt voor groen,  parkeerplaatsen opofferen voor groenstroken? Mooie ideeën allemaal, maar kan het ook en hoe werkt dat dan precies? De gemeente stelt mensen beschikbaar om ons hierbij te helpen

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, het is een participatief initiatief. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Meedoen of meer weten? Mail ons via degroenerenovatie@50tintengroenassendorp.nl